O

Ondersteuning

Alle schoolgaande jongeren binnen de regio vallen onder onze zorg. Iedere school heeft echter een eigen zorgstructuur. Daarin is bepaald hoe de zorg op school is geregeld en wie wat doet binnen de school.  Leerlingen die extra zorg nodig hebben, krijgen die binnen de school. PasVOrm ondersteunt de school bij het inrichten van de juiste ondersteuning aan leerlingen. Een school kan gebruik maken van de deskundigheid van onze medewerkers. Zij kunnen bijvoorbeeld een budget aanvragen om een eigen medewerker extra in te zetten.

Een plan voor de leerling

Het kan gebeuren dat een leerling extra begeleiding nodig heeft. Wanneer er sprake is van een extra inzet of aanpak voor een leerling, is de school verplicht een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) specifiek voor die leerling te maken. In dit plan staat omschreven welke aanpak school wil gaan inzetten om er voor te zorgen dat de leerling het onderwijs goed kan volgen. School, ouder(s) en leerling werken samen bij het opstellen van dat plan. Soms moet toestemming worden gegeven voor de in het plan omschreven aanpak. Om de aanpak mogelijk te maken kan de school ondersteuning aanvragen bij ons (PasVOrm). Wij noemen dat het aanvragen van een arrangement. Het kan hierbij gaan om inzet van menskracht maar ook om het aanvragen van een budget. Een onafhankelijke commissie bekijkt en beoordeelt de aanvraag.

Als een kind meer ondersteuning nodig heeft dan wat de school ondanks het arrangement kan bieden, kan een andere school dat misschien wel bieden. Overstappen van school is dan een mogelijkheid. Het gebeurt ook dat een leerling dan overstapt naar het voortgezet speciaal onderwijs (VSO). Het aanvragen van de overstap doet de school waar de leerling nu op zit. De aanvraag komt vervolgens bij ons en wordt beoordeeld door een deskundige commissie. Als de commissie de aanvraag  positief beoordeeld dan krijgt de leerling een toelaatbaarheidsverklaring. Met deze verklaring is de leerling toelaatbaar voor het VSO.

Schooloverstijgend

Sommige leerlingen hebben een zorgvraag waar de school niet direct antwoord op kan geven. Die zorgvraag komt mogelijk op meerdere scholen voor. Wij zetten ons in om leerlingen van verschillende scholen met een vergelijkbare zorgvraag, een gezamenlijke oplossing aan te bieden, los van de scholen. Dat noemen we ‘schooloverstijgend’ ondersteunen. Leerlingen van verschillende PasVOrm scholen profiteren zo samen van een passend aanbod. Het is altijd de bedoeling om leerlingen zoveel als mogelijk onderwijs te laten volgen op de school waar ze nu zitten.