O

Onderwijsvoorziening PasVOrm

Met sommige leerlingen gaat het niet vanzelf goed op school. Bijvoorbeeld omdat de leerling tijdelijk extra aandacht nodig heeft op het gebied van leren en plannen, sociale vaardigheden of om meer inzicht krijgen in zijn of haar gedrag.  Dan kan het fijn zijn om tijdelijk op een andere plek dan op de eigen school les te krijgen. Om deze leerlingen een periode intensieve begeleiding te kunnen geven is er Onderwijsvoorziening PasVOrm.

Maatwerk

Op onderwijsvoorziening PasVOrm kunnen wij tot 20 leerlingen opvangen. Voor elke leerling maken we een eigen traject. Dit maatwerk hangt af van de hulpvragen van school, leerling en ouders. De periode van plaatsing varieert van 13 weken tot maximaal een schooljaar. In die periode blijft de leerling ingeschreven staan bij de eigen school en werkt aan het eigen lesprogramma met materialen van school. Als het kan volgt de leerling bepaalde lessen op zijn of haar eigen school (symbiose-traject ). Er is nauwe samenwerking tussen de docenten van PasVOrm en de eigen school. Ook zijn een jeugdprofessional en een orthopedagoog beschikbaar. Samenwerking met ouders en betrokken hulpverlening is onmisbaar voor een succesvol traject op PasVOrm.

Een nieuwe kans

Het eerste doel van PasVOrm is toewerken naar een nieuwe kans op de eigen school. Soms wordt duidelijk dat dit niet de beste route is of wil de leerling zelf liever met een schone lei ergens anders verder. Omdat het voor een goed vervolg op de eigen of de nieuwe school nodig is om aan doelen te werken op het gebied van bijvoorbeeld zelfredzaamheid of gedrag, is dit ook een belangrijk onderdeel in het programma van de leerlingen. Naast het onderwijsprogramma worden trainingen geboden ter ondersteuning bij het behalen van deze doelen, zoals TOP’s! training en psychomotorische training. Elke leerling heeft een OPP waarin deze doelen staan beschreven. Elke 6 tot 8 weken vindt een evaluatie plaats met alle betrokkenen, waarin de voortgang en het zicht op de uitstroom wordt besproken. Bij de overstap na PasVOrm wordt de leerling begeleid en kan PasVOrm de school begeleiden in het vormgeven van ondersteuning die de leerling nodig heeft.

Aanmelding

Een aanmelding kan alleen worden gedaan door de school van de leerling. Op de school is de zorgroute doorlopen en is voorafgaand aan de aanmelding al extra ondersteuning geboden in overleg met leerling en ouders. Deze heeft tot onvoldoende resultaat geleid. Bij voorkeur is de contactpersoon van het samenwerkingsverband al in een vroeg stadium betrokken. In onderling overleg (ten minste: school, leerling, ouders en contactpersoon samenwerkingsverband) wordt besloten een aanvraag te doen voor een arrangement PasVOrm Onderwijsvoorziening. Deze aanmelding wordt via Grippa (het interne dossier systeem) gedaan met ten minste een recent OPP (OntwikkelingsPerspectiefPlan). De aanvraag wordt beoordeeld door de Arrangementen en ToeLaatbaarheidsVerklaringen commissie (ATLV-commissie).

Bij toekenning legt PasVOrm contact met de school om een intakegesprek te plannen. Het arrangement wordt, afhankelijk van de hulpvraag, in eerste instantie voor 13 of 26 weken toegekend. Dit kan, wanneer dit tijdens de evaluatie besloten wordt, verlengd worden met telkens 13 weken (tot maximaal een schooljaar).

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jolijn Verburg. U kunt via deze weg ook contact opnemen voor een afspraak wanneer u of uw zoon/dochter graag eens kennis maakt met onze werkwijze, medewerkers en locatie.