M

Meldcode vermoeden van mishandeling

Een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. PasVOrm stelt zich als doel om samen met de aangesloten scholen toe te werken naar een tijdige signalering van kindermishandeling en adequate toepassing van de meldcode .

Waar moeten scholen aan voldoen m.b.t. de meldcode?

In het kader van haar toezichthoudende taak zal de onderwijsinspectie scholen op drie punten bevragen, om te bepalen of zij voldoen aan hun plicht met betrekking tot de meldcode:

  • het beschikken over een meldcode
  • de randvoorwaarden voor toepassing ervan, waaronder de deskundigheidsbevordering van personeel en het borgen van de kwaliteit
  • de feitelijke toepassing van de meldcode

Ontwikkelingen

Vanaf 1 januari 2019 wordt de meldcode aangescherpt. Er wordt dan van professionals verwacht dat zij ernstige situaties van kindermishandeling en huiselijk geweld altijd melden bij Veilig Thuis. Tot die datum krijgen beroepsgroepen de tijd om een afwegingskader op te stellen waarin is vastgelegd wanneer een situatie zo ernstig is dat melding vereist is.

Download onze meldcode hierin vindt u ook een aantal links naar relevante websites over dit onderwerp. Of kijk op www.meldcode.nl