H

Handelingsgericht werken

SWV PasVOrm gebruikt het zogenaamde “handelingsgericht werken” als basis bij het uitvoeren van en adviseren over passend onderwijs. Handelingsgericht werken heeft zeven uitgangspunten, die we zo goed mogelijk proberen uit te dragen en te stimuleren.

De uitgangspunten zijn:

  1. De werkwijze is doelgericht
  2. Het gaat om afstemming en wisselwerking met alle betrokkenen
  3. De onderwijsbehoeften van de leerling staat centraal
  4. Mentoren en docenten maken het verschil
  5. Positieve aspecten van leerlingen, docenten, klassen en ouders zijn van groot belang
  6. Betrokkenen werken constructief samen
  7. De werkwijze is systematisch en transparant

We werken doelgericht, de onderwijsbehoefte van de leerling staat centraal. Het gaat er niet om wat een leerling heeft of mankeert, maar om wat een leerling nodig heeft om een doel te bereiken. Doelen die dicht bij de leerling zelf liggen zijn vaak voorwaarden voor een goede motivatie.

De samenwerking tussen leerling, school, ouders (en zo nodig andere betrokken personen) staat hoog in het vaandel. Openheid en eerlijke communicatie zijn voorwaarde voor een goede aanpak.
Door regelmatig met elkaar in gesprek te gaan investeren we in de relatie tussen leerling, docenten en ouders. Omdat er voortdurend sprake is van een wisselwerking tussen dingen die op school en in de thuissituatie gebeuren, is en blijft afstemming nodig. Hierbij houden we rekening met elkaar en met de verschillende verantwoordelijkheden. Doelen en afspraken evalueren we daarom regelmatig.

Om passend onderwijs uit te dragen kunnen scholen zelf ook ondersteuningsbehoeften hebben. PasVOrm zet zich in om scholen hierbij te ondersteunen. Hierbij focussen we ons op wat goed gaat en proberen dat uit te bouwen.  We willen graag een motiverende invloed hebben op het leren, zowel voor de leerling als voor docenten en organisaties.